കാര്യാലയങ്ങളും സ്‌ഥാപനങ്ങളും 2022
Directorate of Technical Education
KERALA (Government of Kerala)