ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി ബി.ടെക്ക് പ്രവേശനം 2017-18 – സംബന്ധിച്ച്