ബി.എഫ്.എ. പ്രവേശനം 2020 – പ്രവേശന പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് - സംബന്ധിച്ച്