ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി ബി.ടെക് പ്രവേശനം 2021-22 - സംബന്ധിച്ച്

2021-22 ലെ ലാറ്ററഎന്‍ട്രി ബി.ടെക് പ്രവേശനത്തിനായി ഓണ്‍‍ലൈനായി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി 29.09.2021 ലേക്ക്മാറ്റിയതായി അറിയിക്കുന്നു.