ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി ബി.ടെക് 2021-22 പ്രവേശന പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് - സംബന്ധിച്ച്