2022-23 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ബി.ടെക് ഈവനിങ് കോഴ്സ് പ്രവേശനം നീട്ടുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്