സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പുകവലി, മദ്യപാനം എന്നിവ വിലക്കുന്നത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്