ഡിജിറ്റല്‍ പേയ്മെന്‍റ് സിസ്റ്റം - പോളിടെക്നിക് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഫീസ് - സ്വീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്