ഡിപ്ലോമ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്ഥാപനമാറ്റം തുടർ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്