കംപ്യുട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം - താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 2021 പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്