പോളിടെക്നിക് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള കരിയര്‍ അഡ്വാന്‍സ്‍മെന്‍റ് സ്കീം - അപേക്ഷകള്‍ അയക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്