കേരള പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍ - നിയമന പരിശോധന - ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഹാജരാകുവാനുള്ള നിര്‍ദേശം - സംബന്ധിച്ച്