2021-22 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷം വിവിധ കോഴ്സുകളുടെ പ്രവേശനത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഹാജരാക്കുന്നത് - കോവിഡ് 19 സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രത്യേക അനുമതി - സംബന്ധിച്ച്