കണ്ണൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ തസ്തികമാറ്റം - പരിഷ്ക്കരിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.