ഗവ:എൻജിനീറിംഗ് കോളെജ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം - അഡ്മിനി അട്മിനിസ്ട്രെടിവ് അസ്സിസ്ടന്റിന്റെ പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല - ഉത്തരവ് പുതുക്കി നല്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.