ശ്രീ ഗിരീഷ് എം.എം., ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് - ശൂന്യവേതനാവധി കഴിഞ്ഞുള്ള പുനർനിയമനം - സംബന്ധിച്ച്