ഇന്റര്‍‍ പോളിടെക്നിക്ക് കലോത്സവം 2017 – ജീവനക്കാരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചുള്ള - ഉത്തരവ്