വിദ്യാഭ്യാസം-സാങ്കേതികം-ക്യു ഐ പി ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ച ബിന്ദു പി വി- സർവീസിൽ പുനഃപ്രവേശിച്ചിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.