വിദ്യാഭ്യാസം-സാങ്കേതികം-ശ്രീ.മിനി കോശി , അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ , സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - ക്യു ഐ പി ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ച് സർവീസിൽ പുനഃപ്രവേശിച്ചിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു