എൽ ഡി ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം - സംബന്ധിച്ച്