സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍മാരുടെ ക്യു.ഐ.പി. ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ കഴിഞ്ഞുള്ള പുനര്‍നിയമനവും സ്ഥലംമാറ്റവും - ഉത്തരവ്