ക്യു.ഐ.പി. പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ക്ക് നിയമനവും സ്ഥലം മാറ്റ അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിച്ചും - ഉത്തരവ്