ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - പാര്‍ട്ട്ടൈം കണ്ടിജന്‍റ് ജീവനക്കാരെ ഫുള്‍ടൈം കണ്ടിജന്‍റ് ജീവനക്കാരായി - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ്