ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ/വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ/ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ ഗ്രേഡ് || - ടെക് സ്റൈറൽ ടെക്നോളജി -തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം - ഉത്തരവ്