തസ്‍തിക മാറ്റം - ക്ലാസ് ഫോര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 17000-37500 രൂപ ശമ്പള സ്‍കെയിലില്‍ അറ്റന്‍റര്‍മാരായി - ഉത്തരവ്