ഫുള്‍ടൈം കണ്ടിജന്‍റ് ജീവനക്കാരെ ഫുള്‍ടൈം ഗാര്‍ഡനര്‍ ആയി തസ്‍തിക മാറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ്