40 - മത് സംസ്ഥാന ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ കലോത്സവം - ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം - സംബന്ധിച്ച്