ഗവണ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് - ജൂനിയർ ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർമാർക്ക് ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ ഇൻ ടൈലറിങ് ആൻഡ് ഗാർമെന്റ് മേക്കിങ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ - തസ്തികയിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ നൽകി - ഉത്തരവ്