31.12.2016 വരെ ഡ്രൈവര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ചു സേവനത്തില്‍ തുടരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ ഗ്രഡേഷന്‍ / സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - അപാകത പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള - ഉത്തരവ്