നോണ്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അറ്റന്‍റര്‍ - തസ്തിക മാറ്റം - പത്താം ശമ്പള പരിഷ്‍കരണ ഉത്തരവ് - അഡ്വാന്‍സ് ഇന്‍ക്രിമെന്‍റ് - അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ്