ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ വകുപ്പുതല സമിതി - പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു