ക്യു.ഐ.പി. പഠനം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ആര്‍കിടെക്ചര്‍ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ക്ക് പുനര്‍ നിയമനം നല്‍കി കൊണ്ടും സ്ഥലം മാറ്റ അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിച്ച് സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കികൊണ്ടും - ഉത്തരവ്