ക്ലാര്‍ക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയില്‍ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ്