തൃശ്ശൂർ സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രിബൂണൽ മുൻപാകെ ഫയൽ ചെയ്ത OA നം 869/2018 ൻ മേൽ 04 -04 -2018 ലെ വിധി നടപ്പിലാക്കി - ഉത്തരവ്