വയനാട് ഗവ. പോളിടെക്നിക്കില്‍ ലക്ചറർ ആയി ജോലി നോക്കിവരുന്ന ശ്രീ. എ.ടി. ഷണ്‍മുഖനെ വയനാട് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൽ സെക്രട്ടറിയായി അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിച്ചു കൊണ്ട് - ഉത്തരവ്