കോഴിക്കോട് ജില്ല – ശ്രീ സനില്‍ എം., വാച്ച്മാന്‍ - പഠന അവധിക്കു ശേഷം പുനര്‍ നിയമനം നല്‍കി - ഉത്തരവ്