സ്ഥാനക്കയറ്റം-മെക്കാനിക്കല്‍ വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ്II/ഡ്രാഫ്ട്സ്‍മാന്‍ ഗ്രേഡ്II/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡ്രാഫ്ട്സ്‍മാന്‍ ഗ്രേഡ് I/വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഫോര്‍മാന്‍ തസ്തികയിലേക്ക്