സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ ലെക്ചർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം -ഉത്തരവ്