തസ്തികമാറ്റ നിയമനം - വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് II/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ്