ശ്രീ . മോഹനൻ. കെ , നോൺ ടെക്‌നിക്കൽ അറ്റൻഡർ , അന്യത്ര സേവനം കഴിഞ്ഞു പുനർനിയമനം നൽകി ഉത്തരവ്