ഷൊര്‍ണൂര്‍ ഐ.പി.റ്റി. & ജി.പി.റ്റി -ല്‍ നിന്നും ഒരു ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തിക ചേലക്കര സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് - ഉത്തരവ്