01.01.2014 മുതല്‍ 31.12.2015 വരെ വിവിധ ട്രേഡുകളില്‍ ട്രേഡ്‍സ്മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനീയോറിറ്റി/ഗ്രഡേഷന്‍ ലിസ്റ്റ് പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്