തസ്തികമാറ്റം - വാച്ച്മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് തസ്തികയിലേക്ക് - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ്