സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റ/തസ്തികമാറ്റ നിയമനത്തിന് യോഗ്യരായ ക്ലാര്‍ക്ക്/ക്ലാര്‍ക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്/ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികകളില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - പരിഷ്കരിച്ച - ഉത്തരവ്