വിവിധ സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്‌ചറർ തസ്തികകൾ പുനർവിന്യസിച്ചതുകാരണം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധികമായി നിൽക്കുന്ന ജീവനക്കാരെ - മറ്റ് സ്ഥാപങ്ങളിലേക്ക് നിയമിച്ച ഉത്തരവ്