31.12.2012 വരെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ /ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II /ഡ്രാഫ്ട്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് II തസ്തികകളിൽ നിയമനം ലഭിച്ചതും വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫോർമാൻ തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യാഗകയറ്റത്തിന് യോഗ്യരായവരുമായ ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്