കേരള സ്റ്റേറ്റ് പോളിടെക്‌നിക്‌ സ്റ്റുഡൻസ് - യൂണിയൻ 2018 -2019 സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ , ട്രഷറർ എന്നിവരുടെ നിയമനം - ഉത്തരവാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്