ഇന്‍സ്‍ട്രമെന്‍റ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ ശ്രീമതി. സ്മിത വി. - കെ.എസ്.ആര്‍ ഭാഗം 1 ചട്ടം 91എ പ്രകാരം അനുവദിച്ച ശൂന്യവേതനാവധിയുടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗം റദ്ദു ചെയ്തു - പുനഃപ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ്