ശ്രീമതി. മേഴ്‍സി ജോര്‍ജ്ജ്, സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് - റിലിങ്ക്യൂഷ്‍മെന്‍റ് അപേക്ഷ നിരസിച്ചും ഫെയര്‍ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്‍കിയും - ഉത്തരവ്