ഡോ. കെ.പി. ഇന്ദിരാദേവി, ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍ (IIC) (ഡയറക്ടറുടെ പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല) – പരിവര്‍ത്തിതാവധി - ഡയറക്ടറുടെ പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല ഈ കാര്യാലയത്തിലെ സീനിയര്‍ ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍ (എഞ്ചിനീയറിംഗ് ധാര) ഡോ. സിസ തോമസിന് നല്‍കിയത് - സംബന്ധിച്ച്